Mere om grænsen for ledelsens ansvar i finansielle virksomheder

Nyt fra Focus Advokater, den 12.12.2019

Hvor går grænsen for ledelsens ansvar i finansielle virksomheder? - fortsat

Denne artikel er et supplement til vores tidligere nyhed fra den 1.11.2019 vedrørende ledelsesansvaret i finansielle virksomheder. Der er siden blevet afsagt dom mod den tidligere ledelse i Eik Banki P/F.

Dommen bekræfter, at ledelsens ansvar vurderes ud fra ledelsens forretningsmæssige skøn og konkrete beslutninger. Som det var tilfælde i de tidligere banksager blev en del af ledelsen i Eik Banki gjort ansvarlige for bankens enkelte engagementer ud fra en konkret ansvarsbedømmelse. Men til forskel for eksempelvis Amagerbank-sagen, hvor ledelsesmedlemmer blev ansvarlige for bl.a. genbevilling af valutaramme, blev ledelsesmedlemmerne i Eik Banki ansvarlige for en række bevillinger, som blev foretaget på et ufuldstændigt grundlag, og som ikke stemte overens med den risiko, der var forbundet med de enkelte engagementer.

I Eik-Banki dommen fandt Retten på Færøerne, at den administrerende direktør samt formand og næstformand i bankens bestyrelse havde handlet ansvarspådragende. Retten lagde vægt på, de ansvarspådragne dispositioner var foretaget på et tidspunkt under vanskelige økonomiske omstændigheder efter finanskrisens indtræden, hvor der var særlig grund til at udvise omhu og forsigtighed, men at banken alligevel påtog sig en overhængende risiko for tab og ikke forsøgte at eliminere denne risiko.

 

150 millioner kr. i erstatning

Tre af bankens ledelsesmedlemmer blev pålagt at betale 150 millioner kr. i erstatning for at have undladt at tilrette bevillinger således, at risiko for tab blev elimineret. Retten frikendte imidlertid en direktør ud fra den begrundelse, at vedkommende udelukkende havde haft med personale- og it-sager at gøre. Retten lagde til grund, at denne direktør ikke ifaldt ansvar alene i kraft af at være medlem af direktionen eller ved at deltage i bestyrelsesmøderne.

Dommen mod den tidligere ledelse i Eik Banki ligger i forlængelse af tidligere retspraksis om ledelsesansvar i finansielle virksomheder, hvor der tages konkret udgangspunkt i hver enkel ledelsesbeslutning og forretningsmæssige skøn.  Der tages ligeledes stilling til det enkelte medlem af ledelsens individuelle rolle.

 

Skal vi hjælpe?

Focus Advokater har indgående erfaring med rådgivning om ledelsesansvar inden for alle brancher, og vi holder os løbende opdateret på den selskabsretlige udvikling. Vi kan hjælpe dig og din virksomhed godt og sikkert på vej, når I skal sikre jer, at I lever op til selskabslovens regler.

 

Læs vores tidligere artikel om ledelsesansvar i finansielle virksomheder her.

 

Indlæg af