Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Sådan behandler vi persondata hos Focus Advokater

Focus Advokaters privatlivspolitik

Formål med politik
Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Focus Advokater P/S behandler dine personoplysninger. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles og behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares. Denne privatlivspolitik regulerer alt handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med Focus Advokater (”vi”, ”os”).Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

 

Focus Advokater P/S
CVR.nr: 34 04 56 66
Englandsgade 25
5000 Odense C
mail@focus-advokater.dk
+45 63 14 20 20

 

Stefan Juvald Stade

Stefan Juvald Stade

Tech- og persondatakoordinator, Cand.merc.jur. Læs mere

Vi har udpeget en medarbejder som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Stefan Juvald Stadecompliance@focus-advokater.dk eller på telefon +45 63 14 45 19.Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. I nedenstående skema kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager. Under skemaet har du mulighed for at læse nærmere om de specifikke behandlinger.

 

Advokatbistand

Når vi indleder et kundeforhold med dig med det formål at yde konkret advokatbistand, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Vi registrerer dine oplysninger på en sag i vores interne sagsbehandlingssystem. Vi behandler dine generelle kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og e-mail, så vi har mulighed for at kontakte dig om din sag. Afhængig af de nærmere omstændigheder i din sag og de ønskede ydelser kan vi også behandle andre kategorier af personoplysninger, herunder dit CPR-nummer.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en aftale om levering af advokatydelser til dig. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6(1)(b). Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer eller andre fortrolige eller følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 11(2)(4) og forordningens artikel 9(2)(f).

Hvis du er modpart i vores sag, behandler vi dine oplysninger ud fra vores legitime interesse efter forordningens artikel 6(1)(f). Vores legitime interesse er at fastlægge eller forsvare et retskrav på vegne af vores kunder. Oplysningerne vil som udgangspunkt stamme fra dig, men vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og offentlige myndigheder samt modparter, parter eller bipersoner på relevante sager.

Såfremt vi har behov for eller er forpligtet til at registrere dine personoplysninger i offentlige registre, kan dette ske til en række offentlige myndigheder via deres indberetningsportaler. Hvilke myndigheder, der er tale om, vil afhænge af din konkrete sag, men vil f.eks. være Domstolsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Tinglysningsretten.

Vi opbevarer dine oplysninger, som vi har registreret i forbindelse med en verserende sag, indtil de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af det eller de formål, som oplysningerne blev indsamlet og behandlet til. Focus Advokater har, på tværs af sine systemer og fysiske arkiver, udarbejdet interne retningslinjer for slettefrister for personoplysninger, som overholder de forpligtelser, vi er underlagt i forhold til gældende lovgivning.

Hvidvaskdokumentation

Når vi som virksomhed etablerer forretningsforbindelse med en virksomhed eller en privatperson og hjælper virksomheden eller privatpersonen i sager, som omhandler transaktioner eller pengeoverførsler, er vi i medfør af hvidvaskloven forpligtet til at identificere og indhente legitimation fra vores kunder. Dette indebærer, at vi for vores virksomhedskunder er forpligtet til at identificere og legitimere selskabets reelle ejer(e). Der vil derfor ske en behandling af dine personoplysninger i kraft af dit direkte kundeforhold hos os eller i kraft af, at du er reel ejer i et selskab, som er kunde hos os. De oplysninger, der vil blive indhentet og registreret, er dine identitetsoplysninger, herunder dine almindelige personoplysninger som navn, adresse, fødested og nationalitet samt CPR-nummer, hvis du har et. Hertil har vi brug for at indhente en kopi af dit pas eller kørekort og dit sundhedskort.

Vi behandler dine personoplysninger, herunder dit personnummer, i overensstemmelse med forordningens artikel 6(1)(c) og databeskyttelseslovens § 11(2)(1), da vi er underlagt en retlig forpligtelse i hvidvaskloven. Oplysningerne er som udgangspunkt indhentet direkte fra dig, men der kan være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at indhente yderligere oplysninger fra internationale registre.

Såfremt vi er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at orientere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det bemærkes særligt, at du ikke har ret til indsigt i, om der er sket underretning til SØIK eller ret til indsigt i indholdet af underretningen.

Vi opbevarer dine personoplysninger i relation til hvidvaskdokumentation i 5 år efter kundeforholdets ophør, som foreskrevet i hvidvaskloven, hvorefter de slettes.


Kurser og seminarer

I forbindelse med vores arrangering, afholdelse og evaluering af kurser og seminarer behandler vi personoplysninger om dig for at kunne registrere din tilmelding og kontakte dig. Vi har til dette formål brug for at behandle dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, stilling og e-mail. Vi vil også behandle dine bankoplysninger, hvis du skal betale for kurset eller seminaret.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os om at deltage i vores kurser og seminarer. Det retlige grundlag er i den forbindelse artikel 6(1)(b). Behandlingen af dine personoplysninger kan også finde sted på baggrund af vores legitime interesse i at kunne evaluere kurserne og dele dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere ved udlevering af deltagerlister. Det retlige grundlag for denne behandling er artikel 6(1)(f). Personoplysningerne stammer fra dig eller den, der har tilmeldt kurset på dine vegne, f.eks. din arbejdsgiver.

Når Focus Advokater afholder webinarer, anvender vi tjenesten Demio til tilmelding og den efterfølgende streaming af selve webinaret. Demio er i den forbindelse databehandler og behandler oplysninger om webinarets deltagere på vegne af Focus Advokater og efter vores specifikke instruks. Demio er placeret i USA, og vi anvender Standard Contractual Clauses som overførselsgrundlag. Dette sikrer en tilstrækkelig grad af sikkerhed ved behandling af dine oplysninger uden for EU.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger, indtil vi har foretaget evaluering af kurset/seminaret. Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i senest 5 år i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven.


Hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig i form af cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse og til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.


Nyhedsbreve

Når vi udsender nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, din stilling og e-mail. Vi indhenter kun oplysningerne fra dig, og vi videregiver ikke disse til tredjemand.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Det retlige grundlag er artikel 6(1)(a). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til compliance@focus-advokater.dk, ved at ringe på telefon +45 63 14 45 19 eller afmelde dig via det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev.

Vi opbevarer dokumentation for dit oprindelige samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da et eventuelt strafansvar forældes efter dette tidsrum.

 

Sociale medier
Vi anvender bl.a. Facebook til at komme i kontakt med potentielle kunder, og vi har i den forbindelse fælles dataansvar med Facebook. Hvis du udfylder en kontaktformular via vores annoncer på sociale medier, behandler vi de oplysninger, du giver i den forbindelse, herunder navn, e-mail og telefonnummer.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Det retlige grundlag er artikel 6(1)(a). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til compliance@focus-advokater.dk eller ved at ringe på telefon +45 63 14 45 19.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil vi har haft kontakt med dig, hvorefter vi sletter dem, hvis ikke vi etablerer et kundeforhold eller andet samarbejde med dig.

 

Leverandører og Samarbejdspartnere
Focus Advokater P/S behandler følgende oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere; navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer.

Vi opbevarer oplysningerne igennem samarbejdets løbetid. Oplysningerne slettes når samarbejdet afsluttes.

Meddelelse ved lovpligtig behandling
I de tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opretholde kundeforholdet, opfylde kontrakten samt fakturere dig for vores ydelser m.v. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at oprette eller fortsætte kundeforholdet eller opfylde en kontrakt med dig.

Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger i andre tilfælde, f.eks. til brug for vores markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve. Konsekvensen ved ikke at give os dine oplysninger vil dog være, at du f.eks. ikke kan modtage markedsføringsmateriale og nyhedsbreve fra os.


Modtagere af personoplysninger

Som advokatselskab er vores medarbejdere underlagt tavshedspligt i medfør af retsplejeloven og de advokatetiske regler. Vi videregiver kun oplysninger om dig til tredjeparter, når vi har indhentet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning. Disse tredjeparter kan eksempelvis være modparter og deres rådgivere, eksterne rådgivere samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstolene.

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger for os og kun efter vores specifikke instruks.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloud-løsninger. Som følge af EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte ”Schrems II-sag” er vi pt. i dialog med vores cloud-leverandører om efterlevelse af de nye krav, og denne side vil blive opdateret så snart dette arbejde er helt afsluttet.  


Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).


Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Vi retter henvendelse til dig i tilfælde af væsentlige ændringer i form af en synlig meddelelse på vores websites eller e-mail.


Denne privatlivspolitik er senest ændret den 10.2.2021.