Pas på forældelse af dit pengekrav

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 21.4.2017

I 2008 blev reglerne om forældelse ændret på flere områder. Blandt andet blev muligheden for at afbryde forældelsesfristen ved at sende en påmindelse om gælden til skyldner fjernet. Dette medførte, at mange kreditorer inden ændringens ikrafttræden sendte en sidste betalingspåmindelse, som herefter betød, at den hidtidige forældelsesfrist blev afbrudt og en ny 10-årig frist begyndte at løbe. Det er denne frist, som for mange kreditorer vil udløbe i løbet af 2017. Det betyder, at kreditorer, der ikke får sikret en ny afbrydelse af forældelsesfristen for deres fordring fra før 2008, risikerer at miste retten til at kræve penge fra skyldner.

Hvordan afbrydes forældelsesfristen nu?
Med de nuværende regler kan afbrydelse af forældelsesfristen ske på to måder:

  • Når skyldneren over for kreditor udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Dette kan ske i form af en skylderklæring, hvor skyldner erklærer at skylde penge til kreditor, eller ved at skyldner indgår en afdragsordning med kreditor. Afgørende for om en skylderklæring anerkendes som grundlag for afbrydelse af forældelsesfristen er, at skyldner ikke har givet kreditor grund til at antage, at fordringen var bestridt, og at fordringshaver derfor ikke har iværksat yderligere retslige skridt.

  • Kreditor indleder retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve en bindende retslig afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse. Indledning af retslige skridt kan f.eks. være ved at sende sagen i fogedretten. Det er i forbindelse hermed et krav, at kreditor forfølger fordringen inden for rimelig tid efter dens opståen for, at kravet fastholdes.


Konsekvenser af forældelse
Konsekvensen af fordringers forældelse er, at kreditor mister retten til at gøre fordringen gældende over for skyldner. Endvidere mister kreditor retten til at gøre krav på afledte krav som for eksempel renter, provisioner og gebyrer. Dette kan betyde, at mange krav risikerer at gå tabt.

FOCUS anbefaler
Vi anbefaler, at du eller din virksomhed får kontrolleret udestående fordringer og får sikret, at der foreligger det rette fundament for disse f.eks. i form af en skylderklæring eller en dom for kravet mod skyldner.

Er der tvivl om, hvorvidt I har det rette fundament for udestående fordringer, eller om ovennævnte påvirker jer, er I velkomne til at kontakte vores inkassoafdeling for nærmere rådgivning.
 

Af: Advokatfuldmægtig Emmi Warming og advokatfuldmægtig Kristina Juul Nielsen, den 21.4.2017

Indlæg af
Emmi Warming

Emmi Warming

Advokatfuldmægtig Læs mere
Kristina Juul Nielsen

Kristina Juul Nielsen

Advokatfuldmægtig Læs mere