Moms på byggegrunde – betydningen af parternes hensigt

Nyt fra Focus Advokater, 21.3.2019

Moms på byggegrunde

Kan en grund, der sælges med en eksisterende bygning, som det er parternes hensigt, at køber skal nedrive, kaldes en byggegrund?
Svaret på dette spørgsmål er kommet et skridt nærmere med EU’s generaladvokats forslag til afgørelse (C-71/18).

Følger EU-domstolen generaladvokatens forslag betyder det, at Skattestyrelsens hidtidige praksis på området skal ændres.
Baggrunden for sagen er, at der skal svares moms ved salg af byggegrunde, mens der ikke skal svares moms ved salg af grunde med eksisterende ”gamle” bygninger. Det er derfor afgørende at definere, hvornår der er tale om en byggegrund.

 

Dansk praksis

De danske skattemyndigheder er af den opfattelse, at en grund med eksisterende bygninger er en (momspligtig) byggegrund, såfremt det er parternes hensigt, at køber skal nedrive bygningerne.

Landsskatteretten afgjorde i 2015 i den konkrete sag, at der ikke var tale om en byggegrund, da der på ejendommen var opført en bygning, og det efterfølgende nedrivningsarbejde skete uden deltagelse fra sælger.

De danske skattemyndigheder meddelte imidlertid, at man fastholdt sin hidtidige praksis, og at sagen ville blive indbragt for domstolene. Sagen verserer derfor nu ved Vestre Landsret, som har anmodet EU Domstolen om at udtale sig om spørgsmålet.

Generaladvokatens forslag til svar

Generaladvokatens forslag til svar er, at de danske skattemyndigheders praksis, hvorefter en levering af en fast ejendom, hvorpå der er opført en bygning, udgør et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning, ikke er forenelig med EU rettens momsregler.

Ifølge Generaladvokaten skal en økonomisk transaktion først og fremmest analyseres i lyset af sine objektive karakteristika. Parternes hensigt med hensyn til den vare, der leveres, kan også være et relevant element i denne forbindelse, da den kan kaste yderligere lys over den underliggende begrundelse for transaktionen.
Dette er imidlertid kun tilfældet, for så vidt som parternes hensigt afspejles i og/eller understreges af selve transaktionens karakteristika. Simple udtalelser fra parterne, som ikke er understøttet af konkrete beviser, kan ikke spille nogen rolle. Som noget endnu vigtigere er parternes hensigt kun relevant, når den vedrører det formål, som de forfølger gennem den pågældende transaktion. Parternes hensigt er omvendt af ringe eller ingen relevans, når den – som i den foreliggende sag – vedrører, hvad der formodes at ske med varen efter leveringen ved tredjeparters mellemkomst på et tidspunkt i fremtiden.

Generaladvokatens forslag skal nu forelægges for EU Domstolen. Om EU Domstolen vil følge Generaladvokatens forslag er uvist. Når EU Domstolen har truffet afgørelse, skal Vestre Landsret afgøre den konkrete sag.

Sagen er derfor langt fra i mål, men en afklaring er kommet et skridt nærmere for alle de ejendomssælgere og ejendomsudviklere, der jævnligt er tvunget til at træffe beslutningen: Moms eller ikke moms.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til moms på byggegrunde, er du velkommen til at kontakte os.

 

Indlæg af
Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax Læs mere