Nye vilkår venter for iværksættere

Nye vilkår venter for iværksættere

Nyt fra Focus Advokater P/S, den 6.3.2019

Nyt lovforslag sætter en stopper for etablering af iværksætterselskaber

Det er erhvervsminister Rasmus Jarlov, der har fremsendt et forslag til ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og nedsættelse af minimumskapitalen for stiftelse af anpartsselskaber. Med vedtagelsen afskaffes muligheden for at stifte iværksætterselskaber, også kendt som IVS eller 1-krone selskab.

Ændringen træder forventeligt i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det skyldes, at der er risiko for spekulation i forhold til massestiftelser af iværksætterselskaber. Derfor er der et ønske om, at loven træder i kraft hurtigst muligt.

I dette indlæg ser vi nærmere på konsekvenser og alternative muligheder for virksomhedsstiftelse – både for dig, der er etableret og kommende iværksætter.

Hvorfor afskaffe iværksætterselskaber?

Muligheden for at stifte iværksætterselskaber blev indført den 1. januar 2014, og baggrunden var et ønske om at sænke adgangsbarriererne for at drive virksomhed med begrænset hæftelse. Samtidig ønskede man at fastholde et højt gennemsigtighedsniveau i forhold til virksomhedsdrift og økonomiske forhold.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 17.9.2018 en analyse af brugen af iværksætterselskaber i Danmark. Det er på den baggrund, at der fremsættes forslag om afskaffelse af muligheden for at stifte iværksætterselskaber. Det fremgår blandt andet af analysen, at iværksætterselskaberne i et større omfang end forventet har resulteret i en forhøjet risiko for svig. Efter indførslen af iværksætterselskaber er der sket en stigning i antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning. Det har betydet forøgede omkostninger for skifteretterne samt øgede omkostninger for Erhvervsstyrelsen og skatteforvaltningen.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg allerede har et iværksætterselskab?

Der bliver en overgangsordning, hvor alle iværksætterselskaber, der er stiftet før lovens ikrafttræden, får 2 år til at blive omdannet. Er du godt i gang med din virksomhed, kan det være en oplagt mulighed til at vise omverdenen, at din virksomhed vækster.


Få styr på praktikken i overgangsordningen

For iværksætterselskaber, der er stiftet før lovens ikrafttræden foreslås, at de senest 2 år efter lovens ikrafttræden på generalforsamlingen træffer beslutning om at omregistrere selskabet til et anpartsselskab samt træffer evt. beslutning om kapitalforhøjelse for at nå op på minimumskravet for kapital i anpartsselskaber. Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring om, at kapitalen er til stede i selskabet. Erklæringen skal indleveres til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med omregistreringen i Erhvervsstyrelsens IT-system. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabet risikerer at blive tvangsopløst, hvis selskabet ikke har den påkrævede selskabskapital.
 

Forskellen mellem IVS og ApS i praksis

Udover kapitalindskuddet er der ikke stor forskel på virksomhedstyperne iværksætterselskab (IVS) og anpartsselskab (ApS). Du kommer ikke til at hæfte personligt for virksomhedsgæld i et anpartsselskab, årsrapport skal fortsat offentliggøres, og anpartsselskaber følger de samme regler og love som iværksætterselskaber.
 

Nedsættelse af selskabskapitalen for anpartsselskaber

For fortsat at sikre iværksætternes muligheder for opstart af virksomhed foreslås det at nedsætte minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

 

Hvad hvis jeg ønsker at stifte et IVS?

Det er endnu muligt at nå at oprette et iværksætterselskab og senere omdanne virksomheden, hvis lovforslaget vedtages, da kapitalindskuddet i så fald vil falde med 10.000 kroner. Vores anbefaling er dog at overveje dine muligheder med et anpartsselskab. Lad os hjælpe dig i gang. Vi har et favorabelt tilbud til iværsættere.                        

Focus Advokater bemærker

Iværksætterselskaber er allerede i dag forpligtet til at tilsidesætte 25 % procent af selskabets overskud til en bunden reserve op til kr. 50.000. Det er vores erfaring med vækstvirksomheder, som drives som et IVS, at de ofte ønsker at omdanne iværksætterselskabet til et anpartsselskab, når kapitalkravet på kr. 50.000 er nået. Det er der flere årsager til, navnlig at der over for markedet er en vis signalværdi forbundet med en (højere) selskabskapital, som ofte bliver opfattet som udtryk for, at ejerne tror på business casen, og at selskabet har vækstpotentiale.

 

Vores anbefaling

Med det nye lovforslag bliver det et krav, at iværksætterselskaber omregistreres inden for en overgangsperiode på 2 år. Alle iværksætterselskaber bør derfor overveje en omstrukturering til en anden selskabsform, eksempelvis til ApS eller A/S. Overvej allerede nu, hvordan den påkrævede selskabskapital kan etableres.

Brug os som sparringspartner                                                              

Focus Advokater samarbejder med flere startup- og innovationsnetværk på Fyn. Vi har bred erfaring med rådgivning af både nye og etablerede virksomheder. Netop derfor har vi sammensat et særligt tilbud til iværksættere, som du kan læse mere om nedenfor.    

Skal vi hjælpe din virksomhed videre?

Skulle du have spørgsmål til indlægget eller brug for uddybning af ændringerne, er du velkommen til at kontakte vores start-up-team. Du kan også hente hjælp i forbindelse med omregistrering af dit selskab og rådgivning herom. Kontakt os til en uforpligtende snak og bemærk vores særlige tilbud til start-ups, med fordelagtig pris på stiftelse af selskab og 30. min gratis rådgivning.

Indlæg af