Moms på byggegrunde - nu nærmere en afklaring

Nyt fra Focus Advokater, den 6.9.2019

Moms på byggegrunde - nu nærmere en afklaring

EU-domstolen har netop afsagt dom i en sag (C-71/18), der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales moms ved salg af en byggegrund, der sælges med en eksisterende bygning, som parterne har til hensigt at nedrive.

Reglerne for moms på byggegrunde er skruet sådan sammen, at der skal svares moms ved salg af byggegrunde, hvorimod der ikke skal svares moms ved salg af grunde med eksisterende bygninger. EU-domstolen skulle derfor på baggrund af et spørgsmål fra Vestre Landsret tage stilling til, hvad der forstås ved begrebet ”byggegrund”.

Sagens baggrund

Hos de danske skattemyndigheder har der i en årrække været praksis for, at grunde med eksisterende bygninger blev betragtet som momspligtige, hvis det var parternes hensigt, at køber skulle nedrive bygningerne. Det er også omdrejningspunktet i denne sag, der i første omgang  endte hos Vestre Landsret, efter at Skatteministeriet ankede en afgørelse fra Landsskatteretten, som delvis gjorde op med Skatteministeriets hidtidig praksis.

Vestre Landsret valgte i 2018 at anmode EU-domstolen om en udtalelse, EU’s generaladvokat kom med forslag til afgørelse i foråret, og onsdag kom EU-domstolen med en afgørelse i sagen.

Hvad er så konklusionen?

EU-domstolen nåede ligesom EU’s generaladvokat frem til, at Skatteministeriets tolkning af reglerne ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

EU-domstolen udtaler i sin afgørelse, at en transaktion i form af levering af en grund med eksisterende bygninger ikke kan kvalificeres som levering af en ”byggegrund”, når transaktionen er økonomisk uafhængig af øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion, selvom det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning.

Denne lidt snørklede formulering dækker over, at de danske skattemyndigheder i tilfælde, hvor der sker salg af en grund med en eksisterende bygning, ikke må opkræve moms på baggrund af parternes hensigt om nedrivning af bygningen, medmindre sælgeren af bygningen også står for nedrivningen, så grunden ved overdragelse fremstår tom.

Hvad så nu?

EU-domstolen har med onsdagens afgørelse besvaret de spørgsmål, som Vestre Landsret i 2018 fremsatte. Det betyder dog ikke, at den konkrete sag dermed er afgjort, idet Vestre Landsret med udgangspunkt i EU-domstolens afgørelse skal afsige dom i sagen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til moms på byggegrunde, er du velkommen til at kontakte advokat Tine Seehausen eller advokat Heidi Bøgelund Hansen.

Indlæg af
Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax Læs mere