Kommer din internetvirksomhed i klemme med den nye forbrugeraftalelov efter den 13.6.2014?

28.5.2014

Den nye forbrugeraftalelov, som træder i kraft den 13.6.2014, skærper kravene til den erhvervsdrivende yderligere i forhold til den nugældende lov. De største ændringer efter den nye lov vil være for aftaler indgået med forbrugere ved hjælp af fjernsalg.  En fjernsalgsaftale er, hvor aftalen indgås ved brug af elektronisk medier (telefon, internet mv.) uden, at parterne mødes fysisk. Særligt erhvervsdrivende, som driver internetvirksomhed rettet mod forbrugere, skal derfor være ekstra opmærksomme på de nye skærpede regler.

De væsentlige ændringer, som vil gennemgås i det følgende er:

 • Krav om, at den erhvervsdrivende skal give en række oplysninger, inden aftalens indgåelse
 • Udvidet fortrydelsesret
 • Mulighed for, at en forbruger kan returnere og fortryde købet af en vare, som har været brugt
 • Lempelse i forhold til risikoens overgang.


Skærpet krav til den erhvervsdrivendes oplysningspligt
Den nye lov forpligter den erhvervsdrivende til at give en række oplysninger til forbrugeren inden aftalens indgåelse. F.eks. skal den erhvervsdrivende fremover oplyse sin identitet, fysiske adresse, telefonnummer og den samlede pris for varen. Oplysningerne skal gives på dansk, hvis markedsføringen af varen eller tjenesteydelsen er sket på dansk.

Udover de ovennævnte eksempler har den erhvervsdrivende pligt til at give oplysninger om forbrugerens fortrydelsesret, hvor følgende oplysninger som minimum skal gives;

 • fortrydelsesfristens varighed
 • betingelserne for at gøre fortrydelsesretten gældende
 • den praktiske fremgangsmåde ved brug af fortrydelsesretten
 • benyttelse af standardfortrydelsesformular.

Som noget nyt indfører loven brug af standardfortrydelsesformular, som er en specifik blanket, som forbrugeren kan anvende, hvis en eventuel fortrydelsesret skal gøres gældende. Standardfortrydelsesformularen findes i lovens bilag 3. Formularen skal indeholde følgende oplysninger;

 • kontaktoplysninger på den erhvervsdrivende og forbrugeren
 • at forbrugeren ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med købet af den pågældende vare
 • hvornår varen er bestilt og modtaget
 • forbrugerens underskrift og dato.

I tilfælde af en eventuel fortrydelsesret skal den erhvervsdrivende endvidere stille standardfortrydelsesformularen til rådighed for forbrugeren. Oplysningspligten anses ikke for at være opfyldt, hvis den erhvervsdrivende anvender andre formularer end standardfortrydelsesformularen. Der kan gives forbrugeren elektronisk adgang til formularen. Betingelsen er dog, at den erhvervsdrivende straks skal kvittere for modtagelsen, som skal være på et varigt medium, f.eks. e-mail.

En anden bemærkelsesværdig ændring i forhold til oplysningspligten er, at den erhvervsdrivende ikke kan kræve betaling fra forbrugeren i forbindelse med returneringen, hvis forbrugeren ikke er oplyst om, at denne selv skal bære udgifterne ved udnyttelse af returretten.


Udvidet fortrydelsesret
I de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har givet oplysninger om forbrugerens fortrydelsesret, har forbrugeren i dag 3 måneder til at fortryde sit køb. Fristen løber senest efter den dag, forbrugeren fik varen i hænde. Dette kaldes den ”absolutte” fortrydelsesfrist. Med de nye regler udvides den absolutte fortrydelsesfrist fra 3 til 12 måneder.

Det er heller ikke længere et krav, at forbrugeren skal returnere varen inden 14 dage. Forbrugeren skal blot inden for 14 dage underrette den erhvervsdrivende om, at denne ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Senest 14 dage efter at meddelelsen er givet, skal forbrugeren returnere varen til den erhvervsdrivende. De nye regler giver dermed forbrugeren op til 28 dage til at sende varen retur.


Bevaring af fortrydelsesret efter ibrugtagning af varen
Fortrydelsesretten kan i dag kun udøves, hvis forbrugeren tilbageleverer varen i væsentlig samme stand og mængde, som da forbrugeren modtog den. Den erhvervsdrivende har således mulighed for at modsætte sig at tage en vare retur, når forbrugeren har brugt varen. Denne mulighed bortfalder med den nye lov.

Efter de nye regler bevarer forbrugeren fortrydelsesretten også i de tilfælde, hvor varen er brugt. Forbrugeren kan dermed tage det købte videokamera med på sommerferie og returnere det, såfremt købet fortrydes. Ved returneringen skal den erhvervsdrivende vurdere værdiforringelsen og fradrage det i beløbet, som skal tilbagebetales. Selvom det er den erhvervsdrivende, som skal fastsætte omfanget af værdiforringelsen, vil der være en række udfordringer:

 1. Den erhvervsdrivende skal godtgøre, at varen har været udsat for værdiforringelse.
 2. Hvordan, den erhvervsdrivende skal fastsætte værdiforringelsen, er usikkert. Det fremgår nærmere af bemærkningerne til lovforslaget, at den erhvervsdrivende skal lægge vægt på ”varens handelsværdi”, når ibrugtagning tages i betragtning. Denne brugte handelsværdi bliver dog ikke nemt at fastsætte, eftersom det brugte marked fra erhvervsdrivende til forbrugere ikke er udbredt i Danmark.
 3. Forbrugeren hæfter alene for forringelsen i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende konkret har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten.

De nye regler er således byrdefulde for erhvervsdrivende, som kan udsættes for at tage brugte varer retur, der reelt ikke kan videresælges.


Lempelse i forhold til risikoens overgang
Der er dog også ændringer på vej, som er til fordel for den erhvervsdrivende. Efter den nuværende lov er det den erhvervsdrivende, som bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse i den periode, hvor varen befinder sig hos forbrugeren. Forbrugeren bærer alene risikoen i de tilfælde, hvor forbrugeren har handlet uagtsomt. Efter den 13.6.2014 bliver det forbrugeren, som bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse ved returneringen.


Sanktioner ved overtrædelse af loven
I visse tilfælde kan den erhvervsdrivende efter den nye lov idømmes bøde allerede ved en førstegangsovertrædelse, f.eks. i de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren oplysninger om fortrydelsesretten. I andre tilfælde kræver en bødestraf grovere eller gentagne overtrædelser.


Hvad skal jeg som erhvervsdrivende gøre? 
Ændringerne som følge af den nye forbrugeraftalelov medfører en række udfordringer for den erhvervsdrivende. Vi anbefaler, at de erhvervsdrivende, som driver internetforretning, tilretter salgs- og leveringsbetingelserne med henblik på at tilpasse den nye lov. Herudover anbefaler vi, at de erhvervsdrivende tilrettelægger hjemmesiderne således, at der gives adgang til standardfortrydelsesformularen. Det er vigtigt, at salgs- og leveringsbetingelserne er synlige og let tilgængelige for forbrugeren – også før aftalens indgåelse.


Informationer om loven
Folketinget har vedtaget en ny forbrugeraftalelov, som træder i kraft den 13. juni 2014. Den nye lov implementerer EU direktiv 83/2011, som er et totalharmoniseringsdirektiv, hvilket betyder, at der vil være fælles forbrugeraftaleregler i alle EU-medlemslande. Som følge af EU direktiv 83/2011 er der også vedtaget ændringer i forhold til købeloven.

Indlæg af